Hieronder staan enkele voorbeelden van uitgevoerde opdrachten die het karakter van De Werkwijze goed laten zien: advies voor leerbeleid, ontwerp van leeroplossingen, project- & interimmanagement,  begeleiding van leerprocessen en coaching.

Transformatie IT-directie (SVB)
Transformatie IT-directie (SVB)

Ondersteuning van een transformatie van de directie IT van de Sociale Verzekeringsbank door realisatie van leerinterventies en een leerklimaat die een continue ontwikkeling van de benodigde skills mogelijk maken. Onder andere door de opzet van een halfjaarlijks zogenaamd HeartBeat Event, waarop medewerkers hun collega's meenemen naar de toekomst, door te laten zien en ervaren wat er nu al gebeurt.

Inwerktraject Radiotherapie (AVL)
Inwerktraject Radiotherapie (AVL)

Ontwerp van een inwerktraject voor de afdeling Radiotherapie van het AVL dat tevens dient als standaard voor andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Het traject zorgt -met ruimte voor maatwerk- dat radiotherapeutisch laboranten zich simpeler, sneller en beter kunnen inwerken in de bestralingsbehandelingen en geavanceerde apparatuur van de afdeling.

Coördinator platform leren en ontwikkelen waterschappen
Coördinator platform leren en ontwikkelen (A&O-fonds Waterschappen)

Organiseren en begeleiden van de activiteiten van het platform leren en ontwikkelen van het A&O-fonds Waterschappen. Het platform faciliteert de deelnemers in kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering op het gebied van (levenslang) ontwikkelen van de medewerkers in de sector. In 2021 ligt de focus op de gezamenlijke ontwikkeling van een visie op leren en ontwikkelen in een toekomstige hybride werkomgeving.

Didactische ondersteuning (Reade)
Didactische ondersteuning (Reade)

Bieden van didactische ondersteuning aan twee experts van Reade bij de ontwikkeling van een opleiding Visual Thinking Strategies (VTS). De opleiding heeft als doel om artsen in het cliëntencontact met een grotere openheid en aandacht te leren waarnemen, door middel van het kijken naar kunstwerken.

Strategisch advies leeropgave Omgevingswet (Rijkswaterstaat)
Strategisch advies leeropgave Omgevingswet (Rijkswaterstaat)

Opstellen van een strategisch advies over de leer- en ontwikkelopgave van de RWS-organisatie voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit advies geeft richting aan het leeraanbod dat medewerkers helpt om te kunnen werken met en volgens de bedoeling van de Omgevingswet.

Workshop Talentmanagement (Stadgenoot)
Workshop Talentmanagement (Stadgenoot)

Ontwikkeling en uitvoering van een workshop voor het voltallig management van Stadgenoot over talent en talentmanagement: wat is talent en hoe herken, ontwikkel en benut je het? Ik heb de deelnemers actuele inzichten en concrete handvatten aangereikt om hun eigen talenten in te zetten voor het talent op hun afdeling.

Vormgeving leeraanbod (Academie voor Internationale Betrekkingen)
Vormgeving leeraanbod (Academie voor Internationale Betrekkingen)

Als senior adviseur leren en ontwikkelen a.i. bij de Academie voor Internationale Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken geef ik op diverse thema's een aantal leeractiviteiten vorm voor medewerkers van BZ wereldwijd en medewerkers van de Rijksoverheid binnen een internationale functie. Het gaat onder andere om een leergang Religieuze Geletterdheid, een leerlijn voor aankomend leidinggevenden en enkele regiostudies.

Juridisch opleidingsplan (Nissewaard)

Ontwikkeling van een juridisch opleidingsplan voor niet-juristen bij de gemeente Nissewaard. Om de kwaliteit van het juridisch functioneren van de gemeente te borgen breng ik voor de verschillende functiegroepen in kaart welke juridische kennis nodig is voor de taakuitvoering en op welke manier medewerkers deze kennis kunnen opdoen en bijhouden.

Online samenwerking (VNG Realisatie)
Online samenwerking (VNG Realisatie)

Advies over de inzet van online mogelijkheden voor een effectieve en efficiënte samenwerking met gemeenten bij de gezamenlijke ontwikkeling van collectieve voorzieningen. In het kader van de beweging Samen Organiseren heb ik VNG Realisatie helpen ontdekken hoe de samenwerking met gemeenten binnen de verschillende projecten online vorm kan krijgen. Om ook op afstand samen tot resultaten te komen, kennis te delen en elkaar te versterken.

Verdiepingsdag L&D (Huisman)
Verdiepingsdag L&D (Huisman)

Begeleiding van een verdiepingsdag voor Learning & Development bij Huisman Equipment. Deze dag had als doel richting te bepalen op het gebied van talent management, leadership development en succession planning. Ik heb het L&D-team geholpen de goede dingen die er al waren te verbinden met elkaar en met de organisatiedoelen, uitmondend in een concreet actieplan dat gaat zorgen dat al het talent in de organisatie zich kan ontwikkelen.

Interne academie (Halt)

Begeleiding van een projectteam om samen een interne academie te bouwen die Halt helpt een lerende organisatie te zijn die steeds de gewenste kwaliteit van werk levert. De projectgroep heeft de kennis van het Halt-werk en ik breng de expertise op het gebied van leren en veranderen mee. Ik adviseer de projectgroep over de onderwerpen om over na te denken en de mogelijkheden om uit te kiezen en help hen bovendien om zelf lerend te werken.

Realisatie van een loopbaanportaal (FLOW)

Dit portal voor de branche van woningcorporaties is gebouwd in opdracht van FLOW en bevat een instrument waarmee medewerkers zelfstandig een virtueel loopbaantraject kunnen doorlopen. Ze brengen zelf in kaart waar hun interesses en talenten liggen, oriënteren zich op passende loopbaanmogelijkheden en kiezen een eigen loopbaanadviseur voor verdere stappen.

Ontwikkelaanbod voor veranderende rollen (OM)

Als projectleider Ontwikkel- en Opleidingsaanbod bij het Openbaar Ministerie heb ik zorg gedragen voor de ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij de transitie naar een andere manier van werken. Leiderschapsontwikkeling en versterking van vakmanschap stonden hierbij centraal, opdat iedereen – zowel rechterlijk ambtenaren als rijksambtenaren - zijn weg kon vinden in veranderende rollen en nieuwe samenwerkingsvormen.

Ontwikkelcoaching (Bvolve)

Dit coachtraject voor adviesbureau Bvolve was gericht op de ontwikkeling van de senior consultants en in het kielzog daarvan de ontwikkeling van de organisatie. De consultants zochten een sparring partner om hun plan te trekken voor de eigen ontwikkeling. Tegelijkertijd wilden zij als team onderzoeken hoe hun persoonlijke ontwikkeling de verdere ontwikkeling van de organisatie kon helpen invullen. Zo hebben zij hun eigen toekomst bepaald en ook die van hun organisatie vormgegeven.

Bekijk een video over de ontwikkelcoaching.

Leerlijnen (Zaanstad)

Voor de gemeente Zaanstad heb ik voor verschillende functiegroepen leerlijnen ontwikkeld. De leerlijnen bieden inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden in een bepaalde functie en hoe medewerkers zich deze kwalificaties kunnen eigen maken. De leerlijnen ondersteunen de ontwikkeling naar volledig vakmanschap in een functie en ook de ontwikkeling naar andere functies, door zichtbaar te maken op welke groei een beroep wordt gedaan.

Professionaliseringstraject (DUO)

Voor de afdeling Project- en Programmamanagement van DUO  (Dienst Uitvoering Onderwijs) heb ik een programma neergezet voor een reeks professionaliseringsdagen. Het doel van de dagen was ontwikkeling van de identiteit als team en ontwikkeling van de vertrouwensbasis binnen het team. Het programma bevatte veel interactie en creatieve werkvormen.

Experiment met social performance management (FCTB)

Bij adviesbureau FCTB is de oude performance cyclus overboord gezet en de rol van de leidinggevende verschoven naar coach en verbinder. Medewerkers helpen elkaar doelen te stellen, geven elkaar feedback om elkaar te bekrachtigen en scherp te houden en evalueren elkaars bijdrage vanuit verschillende perspectieven - met behulp van een social tool. Deze verandering is van onderaf in beweging gezet.

Deze opdracht is uitgevoerd tijdens een eerder dienstverband.

Lees meer

Implementatie van een sociaal intranet (Nutreco)

Bij Nutreco heb ik gezorgd voor wereldwijde adoptie van een platform voor online samenwerking en kennisdeling. Hierbij was een belangrijke rol weggelegd voor een community van lokale ambassadeurs en facilitators. Deze zijn voorbereid op hun rol door webinars en een toolkit waarmee ze verschillende doelgroepen konden begeleiden en stimuleren bij het gebruik.

Deze opdracht is uitgevoerd tijdens een eerder dienstverband.

Ontwerp van een ontwikkelingsgerichte performance cyclus (SURFnet)

In de cyclus die ik heb ontworpen voor SURFnet trekken medewerker en leidinggevende samen op. Ze beschrijven het huidige niveau van de medewerker, benoemen zijn talenten en vergelijken hem met een vakvolwassen medewerker. Daarna bepalen ze de gewenste ontwikkeling en maken afspraken hoe deze ontwikkeling te realiseren.

Deze opdracht is uitgevoerd tijdens een eerder dienstverband.