Al jaren ben ik gefascineerd door het spanningsveld dat speelt bij het werken in organisaties. Dat spanningsveld gaat over de vraag hoe bepaald wordt hoe er gewerkt wordt binnen de organisatie. Wat zijn gewenste resultaten, hoe hoog ligt de lat voor kwaliteit, wie bepaalt hoe de organisatie zich verder ontwikkelt?

Ik zie het spanningsveld ook binnen HRM. Dan gaat het over de performance cyclus die teveel eenrichtingsverkeer is, of over talentontwikkeling die medewerkers teveel in een keurslijf duwt. 


Nieuwe verhoudingen

Organisaties geven steeds opnieuw invulling aan de werkverhoudingen, kiezen in meer of minder mate voor controle, geven in meer of mindere mate ruimte aan medewerkers. De keuze wordt bepaald door de waarden en vaardigheden van het management, door de overtuigingen en het gedrag van medewerkers en door de opvattingen in de maatschappij.

De laatste tijd is er een beweging gaande waarin de verhoudingen opnieuw gedefinieerd worden. Organisaties proberen controle te vervangen door vertrouwen en medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor hun werk en groei. Dat gebeurt niet altijd even effectief. Het kan ook best lastig zijn nieuwe denkbeelden in daden om te zetten, zeker als de denkbeelden nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. 

Succes, ontwikkeling en plezier

De Werkwijze ziet zelfsturing als dé manier voor organisaties om het beste uit mensen te halen, te borgen dat zij hun mogelijkheden blijven exploreren en te zorgen voor werkplezier. Zelfsturing in combinatie met samenwerking, want mensen in organisaties hebben elkaar nodig om resultaten te boeken, ontwikkeling vorm te geven en zingeving te ervaren.

Op deze manier ontstaat eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. We doen recht aan de professionaliteit van medewerkers. En we werken op een manier die energie geeft. Dat is hard nodig in een tijd waarin mensen steeds meer werken in soms snel wisselende verbanden waarin een beroep wordt gedaan op hun autonomie bij de uitvoering van het werk.

De dienstverlening van De Werkwijze is erop gericht de ruimte voor zelfstandigheid in werken en leren te vergroten. Organisaties werken daarmee aan hun impact en aan hun vermogen tot verandering. Graag help ik om oude patronen te doorbreken en te bouwen aan succes, ontwikkeling en plezier.